ผังเมืองรวม 76 จังหวัด

ภาคเหนือ
17 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 จังหวัด
ภาคกลาง
25 จังหวัด
ภาคใต้
14 จังหวัด